Úlohou oftalmológa je vyhľadávať pacienta s glaukómom

zdroj: MY KYSUCKÉ NOVINY / ČÍSLO 21

[divider]

MUDr. Martina Molitorová, s ktorou sme sa zhovárali, sa profesionálne venuje problematike zvýšeného vnútročného tlaku a zeleného zákalu už viac ako 10 rokov.

Je špecialistkou práve na toto ochorenie a zameriava sa na glaukómové ochorenia oka, laserovú liečba glaukómu. Prístrojové vyšetrovacie metódy zamerané na včasnú diagnostiku glaukómu sa stali základom pre spoluprácu s 1.žilinským očným centrom spoločnosti Vikom s.r.o., kde pomocou laserovej techniky tzv. SLT (selektívnej laserovej trabekuloplastiky) lieči pacientov s týmto závažným ochorením.

Zelený zákal – glaukóm, je skupina očných chorôb, ktoré sú charakterizované poškodením zrakového nervu v závislosti od zvýšeného vnútroočného tlaku. Názov zelený zákal sa vžil v minulosti, kedy ľudia s pokročilými glaukómovými zmenami mali zelený odlesk oka.Vo svete je evidovaných 70 miliónov ľudí trpiacich na toto ochorenie, ktoré je druhou najčastejšou príčinou straty zraku. Zákernosť zeleného zákalu je jeho často bezpríznakový, bezbolestný priebeh až do pokročilého štádia. Viac o zelenom zákale nám prezradila v rozhovore.

Aké sú príčiny vzniku glaukómového ochorenia?

Všetky faktory vzniku glaukómu nepoznáme, dôležitú úlohu zohráva vysoký vnútroočný tlak. Je to tlak vo vnútri očnej gule, ktorý je prejavom rovnováhy medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny. Ak stúpne tvorba komorovej tekutiny alebo sa zhorší jej odtok, zvýši sa očný tlak a pri dlhodobom pretrvávaní takéhoto stavu dochádza k nevratnému poškodeniu zraku. Ďalšími rizikovými faktormi vzniku zeleného zákalu sú vek nad 40 rokov, výskyt glaukómu v rodine, cirkulačné poruchy (vysoký alebo veľmi nízky krvný tlak), migrény, stres, cukrovka, skleróza ciev, krátkozrakosť, tenká rohovka, krvácanie na zrakovom nerve, úrazy očí, dlhodobé užívanie niektorých liekov (kortikosteroidov).

Ako sa prejavuje zelený zákal?

Existuje viacero foriem tohto ochorenia. Najčastejšie sa vyskytuje chronický glaukóm s otvoreným uhlom, ktorého priebeh je dlhodobo bezpríznakový. Môže sa vyskytovať pobolievanie hlavy alebo očí, rozmazané videnie. Keď zistíte zhoršenie zraku a výpady v zornom poli, jedná sa už o pokročilé štádium ochorenia. Menej častá je záchvatová forma glaukómu, kedy náhla prudká bolesť očí a hlavy, niekedy spojená s nevoľnosťou a zvracaním, zahmleným videním, videním dúhových farieb okolo svetiel, upozornia na výrazný vzostup očného tlaku a ihneď privedú pacienta k lekárovi.

Dá sa predchádzať nevratnému poškodeniu očí zeleným zákalom?

Vo všetkých prípadoch, ak vysoký vnútroočný tlak nie je liečený, vedie glaukóm k nezvratnej slepote. Jedine včasnou diagnostikou ochorenia a liečbou, ktorá je dostatočne efektívna zabránime poškodeniu zraku. Pretože zelený zákal dlho prebieha bez subjektívnych ťažkostí, dôležité sú preventívne očné prehliadky, hlavne po 40. roku života. Na potvrdenie alebo vylúčenie diagnózy nestačí iba zmeranie očného tlaku. Potrebné je vyšetrenie zrakovej ostrosti (vízusu), očného pozadia, komorového uhla (gonioskopia), hrúbky rohovky (pachymetria), počítačové vyšetrenie zorného poľa (perimetria). V skríningu glaukómu, monitorovaní ochorenia a hodnotení efektívnosti terapie majú nezastupiteľné miesto digitálne zobrazovacie metódy, medzi ktoré patria vyšetrenia HRT (Heidelbergský retinálny tomograf), OCT (optická koherenčná tomografi a) a GDx (Nerve fi ber analyzer). Vďaka týmto morfologickým zobrazovacím metódam je možno rozpoznať anatomické zmeny zrakového nervu a vrstvy nervových vlákien sietnice až päť rokov pred prvými funkčnými zmenami, ktoré sa prejavujú ako výpady v zornom poli.

Ako sa lieči glaukóm?

Cieľom terapie zeleného zákalu je dlhodobo zachovať zrakové funkcie. Vnútroočný tlak je hlavnou veličinou, ktorá sa dá ovplyvniť terapiou. Lieky sa aplikujú vo forme očných kvapiek. Keďže ide o chronické a progredujúce ochorenie, netreba zabúdať na správnu komunikáciu medzi pacientom a lekárom, aby sa zabezpečila čo najlepšia spolupráca bez zhoršenia kvality života pacienta. Ak nedokážeme dosiahnuť požadovanú hodnotu vnútroočného tlaku kvapkami, indikované sú laserová a chirurgická liečba. YAG laserová iridotómia (YAG LI) má zásadný význam v prevencii a liečbe glaukómového záchvatu. Selektívna laserová trabekuloplastika (SLT) môže byť alternatívou v liečbe novodiagnostikovaného aj liečeného glaukómu. Táto laserová terapia je bezpečná aj u tehotných žien, u ktorých lokálna liečba kvapkami môže znamenať riziko pre nenarodené dieťa.

Dá sa glaukóm úplne vyliečiť?

Úplne vyliečiť sa nedá, cieľom liečby je znížiť vnútroočný tlak na hodnoty, ktoré nespôsobia zhoršenie zrakových funkcií. Úspešnosť liečby závisí od štádia, v ktorom sa zelený zákal zachytil. Čím skoršie štádium ochorenia diagnostikujeme, tým je lepšia jeho prognóza. Vývoj ochorenia závisí aj od celkového stavu pacienta.

Aké pravidlá by mal dodržiavať pacient so zeleným zákalom?

Pri prvom predpise očných kvapiek je nevyhnutné oboznámiť sa s technikou aplikácie kvapiek a dodržiavať presne doporučenú frekvenciu a čas kvapkania. Lekár očné kvapky doporučí a predpíše, ale nemôže kontrolovať ich podávanie. Ošetrujúceho lekára treba informovať o celkovom zdravotnom stave a každej zmene liečby. Prospešné je dostatok spánku a pohybu, obmedzenie stresu a fajčenia. Bez spolupráce pacienta nebude úspešná žiadna liečba.

Related Posts