História 1. žilinského očného centra VIKOM, s.r.o.

Dňa 3. 9. 2018 oslávilo naše pracovisko VIKOM, s. r. o., 1. žilinské očné centrum 15. narodeniny.

Čo sa od vtedy vo VIKOMe zmenilo?

  1. žilinské očné centrum VIKOM, s.r.o. začalo svoju činnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti už v septembri 2003, a to ako excimerové centrum. Od roku 2005 spoločnosť VIKOM, s. r. o. rozšírila svoju činnosť o  poskytovanie výkonov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti a začínajú sa vykonávať operácie sivého zákalu. V roku 2009 sme začali ako prvé pracovisko na severnom Slovensku liečbu zeleného zákalu  laserovou metódou (SLT – selektívna laserová

trabekuloplastika), ktorú realizuje MUDr. Martina Molitorová, PhD., špecialistka na diagnostiku a liečbu zeleného zákalu. Touto laserovou  metódou bolo na našom pracovisku odliečených  už viac ako 2000 pacientov.

V súčasnosti pracovisko poskytuje v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti celú škálu diagnostických a operačných výkonov – diagnostika, konzervatívna  laserová a chirurgická liečba  ochorení predného i zadného segmentu.

Pracovisko disponuje najmodernejšou diagnostickou  zobrazovacou  technikou pre poruchy  predného i zadného segmentu oka. Pri diagnostike ochorení predného segmentu oka sa v rutinnej praxi využíva  rohovkový topograf Pentacam, počítačová  perimetria,  pachymetria, spekulárne vyšetrenie endotelu rohovky, dispopnujeme aj s prednoseegmentovým OCT (optická koherentná tomgrafia rohovky, prednej komory, dúhovky) a v rámci ultrasonografie okdem vyšetrenia A a B skenom vyšetrujeme aj  ako jedni z mála na Slovensku UBM sonografiu.

V oblasti refrakčnej mikrochirurgie oka má pracovisko k dispozícii moderné laserové prístroje špičkového svetového výrobcu Alcon, ako sú excimerový laser Wave Light a femtosekundový laser najnovšej generácie – LenSx výhodný ako na odstraňovanie dioptrií pomocou metódy FsLASIK, tak aj na najnovší spôsob odstraňovania šedého zákalu a refrakčnú výmenu šošovky (PRELEX a RLE). – tzv.  Fs  laserom vedenú chirurgiu katarakty – FLACS.

Koncom roka 2017 sme vybudovali nový laserovo – operačný trakt a otvorili sme ďalšiu  novú ambulanciu.

Vlastný operačný trakt spoločnosti je technicky vybavený na poskytovanie celej škály operačných výkonov v oftalmológii vrátane výkonov v celkovej anestéze. Od príchodu primárky MUDr. Márie Molnárovej, PhD. v roku 2013 sa pracovisko rozsahom poskytovanej  zdravotnej starostlivosti a počtom výkonov  zaradilo medzi najlepšie oftalmologické pracoviská na Slovensku. Už v roku 2015 počet operácií sivého zákalu prekročil hranicu 1000 výkonov ročne,  čím sa pracovisko zaradilo medzi TOP 10 pracovísk na Slovensku.

V roku 2016 bolo pracovisko vybavené novým moderným navigačným prístrojom  VERION na vedenie a  tým ďalšie spresnenie chirurgie sivého zákalu a refrakčnej výmeny šošovky,  najmodernejším prístrojom na odstraňovanie zákalu – tzv. „inteligentným“ fakoprístrojom  CENTURION  a vrcholom  je laserový  prístroj  LenSx na vedenie operácie sivého zákalu a FsLASIK.. V roku 2014 bol zakúpený prístroj na stabilizáciu rohovky pri známom degeneratívnom  ochorení rohovky –akcelerovaný crosslinking.

Okrem predného segmentu oka sme v roku 2014 kompletne rozšírili sortiment poskytovania zdravotnej starostlivosti aj  na zadný segment – diagnostiku a liečbu vážnych zrak ohrozujúcich ochorení sklovca, ale hlavne sietnice  a zrakového nervu.

Na diagnostiku týchto ochorení bola zakúpená najmodernejšia zobrazovacia vyšetrovacia technika ako sú:. funduskamera s možnosťou farebnej fotografie očného pozadie, autoflurescencie, indocanínovej a fluoresceínovej angiografie. Vlastníme Heidelbergský optický koherentný tomograf na vyšetrovanie sietnice v reze in vivo. Absolútnu špičku v zobrazovacej technike predstavuje  principiálne nová zobrazovacia neinvazívna vyšetrovacia metóda – AngioOCT, pomocou ktorej môžeme vyšetriť a zobraziť všetky drobné cievy a ich zmeny vo všetkých vrstvách sietnice, cievovky a zrakového nervu bez použitia kontrastu. Patríme medzi prvé svetové pracoviská, ktoré túto metódu rutinne používajú vo svojej  každodennej praxi. Pacientom s ochoreniami sietnice poskytujeme komplexnú konzervatívnu, laserovú (sietnicovým laserom firmy ZEISS) a intravitreálnu injekčnú liečbu (pri vekom podmienenej degenerácii žltej škvrny – makuly, diabetickom edéme makuly, edéme makuly pri oklúzii centrálnej  žily sietnice a iných raritných edémom sietnice).

Pracovisko rástlo 15 rokov nielen s novým moderným technickým a priestorovým vybavením, ale v posledných rokoch výrazne vyrástlo aj odborne a personálne. Primárkou očného centra je MUDr. Mária Molnárová, PhD., nositeľka Striebornej medaily SLS za zásluhy o Slovenskú lekárku spoločnosť a prínos v oftalmológii. Je skúseným  chirurgom  sivého zákalu,  refrakčným chirurgom a blízke srdcu sú jej aj ochorenia sietnice. Primárka MUDr. Mária Molnárová, PhD. je aj vysokoškolským pedagógom na Lekárskej fakulte JLF v Martine. Pod jej vedením si pracovisko VIKOM vychováva 3 lekárov oftalmológov – MUDr. Lenka Rybárska, MUDr. Rebeka Šimulčíková a MUDr. Natália Kuková..

Zástupcom primárky je MUDr. Mária Ďuranová, ktorá  sa špecializujú v oblasti operácií katarakty, MUDr. Martina Molitorová v oblasti liečby zeleného zákalu. Vo februári 2018 do kolektívu pribudol skvelý ambulantný oftalmológ MUDr. Martin Michalides, FEBO. Lekársky tím dopĺňajú strední zdravotnícki pracovníci so špecializáciou pre prácu v oftalmológii a na operačných sálach.

1.žilinské očné centrum spoločnosti VIKOM, s. r. o., sa za 15 rokov svojej existencie vypracovalo na špičkové oftalmologické pracovisko Slovnska, Štatistiky ukazujú vysokú kvalitativnu úroveň pracoviska, rozmanitosť a  kvantitu výkonov na vysokej profesionálnej úrovni.  Je neoddeliteľnou súčasťou polikliniky ŽILPO.

Mottom pracoviska je: „Spokojný pacient!“

 

Pohľad na operačnú sálu pri chirurgii sivého zákalu – špičkový operačný mikroskop LUMERA, „inteligentný“ fakoprístroj CENTURION a navigačný systém, VERION.

Related Posts