Blanka Majtánová

Sestra na recepcii

Biografia

Strednú zdravotnícku školu navštevovala v Žiline, kde maturovala v roku 1987. Pracovala ako sestra na Urologickom oddelení FNsP Spanyola v Žiline. Vo VIKOM-e pracuje od 1.2.2013 ako sestra na recepcii. Je priateľská  a  komunikatívna.